איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור
קבוצת ישראכרט מייחסת חשיבות רבה ליישום חוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000, צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור) התשס"א - 2001, והוראות בנק ישראל.


קבוצת ישראכרט משקיעה מאמצים רבים בכדי למנוע שימוש לרעה במוצריה ושרותיה לשם הלבנת הון ומימון טרור.

קבוצת ישראכרט מאמינה שלקוחותיה מקבלים בהבנה מדיניות זו וישתפו פעולה בכל הנדרש מהם על מנת לציית באופן מלא לחוק.

 

מדיניות "הכר את הלקוח"
בהתאם להוראות החוק והוראות בנק ישראל, הקבוצה מבצעת מעת לעת בדיקת נאותות לקוחותיה וכן רושמת מידע אודות לקוחותיה.

במסגרת הליך הכר את הלקוח, הלקוחות מתבקשים להשיב על שאלות כגון: אופי פעילותם, תחום עיסוקם, מקור הכספים וכו'.
שיתוף הפעולה מצד הלקוחות, הכרחי לצורך ההתקשרות עם קבוצת ישראכרט.

למידע נוסף בנושא:
אתר בנק ישראל
חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א-2001
הוראת ניהול בנקאי תקין 411
הרשות לאיסור הלבנת הון
טופס הכר את הלקוח